مدیریت فعالیت های تبلیغات اینترنتی

برای بهینه نمودن فعالیتهای تبلیغات اینترنتی لازم است یکسری تدابیر مدنظر قرار گیرد. از جمله این تدابیر در نظر گرفتن یک چهارچوب کلی شناسایی و عملکرد فعالیت هاست که میتواند در قالب دستورالعمل های مشخص صورت پذیرد. زیرا تبلیغ کنندگانی موفق هستند که همیشه از یک فرایند منظم استفاده نمایند و نسبت به آن فرآیند وفاداری داشته و آن را ارتقا بخشند. تبلیغ کنندگان باید در ابتدا اهداف تبلیغی را مشخص کرده و سپس بر مبنای آن مقیاس های اندازه گیری را تعیین و در چهارچوب آن شروع به بهینه سازی فعالیتها نمایند. در انتها تبلیغ کنندگان نتایج به دست آمده را به دقت ارزیابی می کنند تا رویه هایی  راکه فعالیت های آتی را بهبود می بخشند، شناسایی نمایند. در خصوص داشتن چهارچوب کلی برای اثر بخشی تبلیغات اینترنتی موسسه دابل کلیک دارای یک دستورالعمل چهاربخشی مناسبی است که در آن نحوه اثربخش نمودن فعالیتهای تبلیغات اینترنتی را ارائه داده است این چهارچوب شامل:

 

تبلیغات اینترنتی

تعیین اهداف صریح: تعیین اهداف کسب و کار، تا فعالیت های تبلیغی برای بدست آوردن آنها طراحی شوند و به عبارت دقیقتر تعریف مقیاس هایی که به وسیله آنها اهداف ارزیابی شوند.

بخش بندی کاربران: شناسایی آن دسته از کاربرانی که بیشتر محتمل هستند تا به طور فعالانه ای به پیام تبلیغی پاسخ دهند یا بر روی آن کلیک نمایند.

بهینه سازی رسانه: بهبود دائم برنامه های تبلیغی با توجه به هماهنگی بیشتر با بخش بازار هدف و ایجاد و توسعه صفحه ورود منطبق با محتوای پیام و جانمایی تبلیغات اینترنتی .

بازبینی، ارزیابی و بهبود: پس از پایان یک دوره فعالیت باید یک بررسی کامل صورت پذیرد تا مشخص شود چه عواملی به صورت کارا عمل نموده و موجب دسترسی به اهداف مورد نظر شده است. در ادامه بررسی باید مقیاس ها ارزیابی شوند تا مشخص شود آیا مقیاس ها توانسته اند بدرستی اهداف را ارزیابی کنند و اینکه آیا اهداف تعیین شده اهداف واقعی بوده اند ؟ نتایج حاصل از بررسی به عنوان یک تجربه مفید برای دوره های بعدی فعالیتهای تبلیغات اینترنتی به کار خواهد رفت.

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.