معیارها و مالکیت کنترل در تبلیغات اینترنتی

موضوع مالکیت کنترل در تبلیغات و تبلیغات اینترنتی ارتباط کمی با خروجی ها  و نتایج دارد و بیشتر به فرآیند ارتباطات مربوط میشود. با این وصف، اندازه گیری اثر بخشی تبلیغات اینترنتی میتواند در دو جنبه مجزای پردازش کنترل و پردازش نتایج صورت پذیرد. کنترل فرایند ارتباط دهنده اولیه انتخاب رسانه( انگیزه)، جستجوی اطلاعات، توجه و پردازش اطلاعات را اندازه گیری می کند. این مقیاس ها بیشتر از هرچیزی به رفتاری که در آن کاربر رابطه اش با پیام را روی اینترنت شکل داده و کنترل میکند وابسته است. اما نتایج، همانطوریکه بیان شد وابستگی خروجی های مصرف کننده از مشاهده پیام را در اینترنت اندازه گیری می کند. تبلیغات یک متغیر مستقل است و مقیاس های استاندارد CAB همچون توجه ، دانش، طرز تلقی و مقاصد متغیرهای وابسته هستند.البته فرایندهای کنترل و نتایج تا اندازه ای تحت کنترل تبلیغ کننده است که پیام را طراحی و دروب قرار میدهد و  تااندازه ای نیز تحت کنترل کاربر است که پیام را دریافت و مشاهده میکند.

تبلیغات اینترنتی

صرف نظر از میزان کنترل هر یک از طرفین ، چیزی که ضروری است این است که هر دو جنبه مالکیت کنترل باید اندازه گیری شود تا اینکه یک چارچوب از اثر بخشی تبلیغات اینترنتی حاصل شود. هریک از دو بعد مالکیت کنترل میتواند تحت سه جنبه اثر بخشی یعنی شناخت، عاطفه، رفتار در نظر گرفته شود. در این زمینه لی و لکن بی در سال ۲۰۰۴ مدلی را ارائه داده اند که در آن به اندازه گیری اثربخشی طبقه بندی شده ابعاد CAB و ابعاد مالکیت کنترل را به نمایش در می آورند این مدل بیان می کند که کاربرانی که دارای مهارت زیاد در جستجوی اینترنتی نیستند، صاحب تعامل کمی هستند، این موضوع یک وظیفه شناختی است . عوامل سفارشی سازی در بخش تبلیغ کننده احتمال زیادی دارند که منجر به پاسخ های عاطفی و تعامل در بخش کاربری در طی پردازش پیام شوند . درگیری و مشارکت قوی در پیام به عنوان یک پاسخ رفتاری، وابسته به میل مصرف کننده برای مشارکت کردن ، بعلاوه جذابیت اشکال طراحی شده به وسیله تبلیغ کننده برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار شرکت کننده می باشد .

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.