معیار اثربخشی تبلیغات اینترنتی

در خصوص معیار اثربخشی در تبلیغات و تبلیغات اینترنتی می توان گفت به دلیل نقش مرکزی اش در تعیین اهداف و اندازه گیری نتایج دارای یک سابقه طولانی در آمیخته ترفیع و به خصوص تبلیغات است. برای اولین بار لویس اولین نویسنده کتاب تبلیغات در سال ۱۸۹۸ روش مشهور چهار واژه ای توجه ، علاقه ،خواست ، اقدام خود را برای اثربخش کردن تبلیغات مطرح نمود. از آن زمان به بعد موضوع معیار تبدیل به یکی از مباحث اساسی در تبلیغات و تبلیغات اینترنتی شد. در ابتدا مطالعه توسط لویچ و استینر در سال ۱۹۶۱ صورت پذیرفت که منجر به معرفی سلسله مراتب عوامل یا CAB شد. در این سلسله مراتب که به یک روش پله- نردبان صورت میگرفت، توجه منجر به علاقه، علاقه منجر به عقیده، عقیده منجر به خواست و درنهایت خواست منجر به عمل یا اقدام می شد .سپس این عناصر در درون سه دسته بزرگترشناخت عاطفه و کوشش که بعدها به رفتار تغییر نام داد دسته بندی شدند. شناخت به مفهوم کسی که از موضوعی آگاهی یافته معنا می شود و مربوط به شکل گیری دانش در ذهن انسان و چگونگی اکتساب آن می شود. عاطفه یا تأثیر به جنبه های احساسی و نگرشی مفاهیم همچون دوست داشتن و نفرت مربوط میشود و در نهایت رفتار که مربوط به اعمال قابل مشاهده انسانها است .

تبلیغات اینترنتی

محققین بر این عقیده بودند که تعیین هدف و اندازه گیری اثربخشی پیام تبلیغاتی باید با بکارگیری هر سه معیار شناخت، عاطفه و رفتار صورت پذیرد تا اینکه تنها با استفاده از یک یا دو مورد از معیارها باشد. زیرا یک پاسخ احساسی کامل به یک محرک تبلیغی ترکیبی از پاسخ های شناختی، عاطفی و روانشناسی است. بنابراین میتوان انتظار داشت که در مدیریت تبلیغات و تبلیغات اینترنتی اهداف و نتایج درباره معیار اثربخشی در یک چهارچوب به انجام برسد و هر گونه پرسشی درباره اثر بخشی تبلیغات اینترنتی نیز در همان چارچوب مورد بررسی قرار گیرد. اما موضوعی که در این مدل اضافه میشود بحث تعامل است که در چهارچوب این مدل دیده نشده است. یکی از مباحثی که در بحث تعامل و اثر بخشی تبلیغات اینترنتی مصرف است، بحث کنترل است. معنای کنترل از این دیدگاه مد نظر است که، چه میزان از احاطه کننده های ارتباطات در اینترنت در اختیار کاربر ، و چه میزانی در اختیار تبلیغ کننده می باشد. برای شرح جامع تمایز کنترل در تبلیغات اینترنتی بین مصرف کننده و تبلیغ کننده، در سال ۲۰۰۰ پالو و استوورد مطالعه ای انجام دادند که منجر به معرفی دو جنبه مجزا تحت عنوان کنترل فرایند و نتایج گردید .فرآیند  کنترل به بخشی از فرآیند ارتباطات مربوط می شود که به شدت تحت کنترل مصرف کننده است و نتایج یا خروجی ها مربوط به برداشت مصرف کننده از تبلیغات اینترنتی مشاهده شده میباشد.

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.